Antoni Duraj otrzymał kolejny patent
2015-06-19

Antoni Duraj prezes naszej spółki otrzymał 19 czerwca 2015 roku patent na kolejny ze swoich wynalazków - innowacyjny system tarasowy. 

Przedmiotem wynalazku jest podłoga, zwłaszcza tarasu lub balkonu złożona z połączonych ze sobą wzdłuż ich dłuższych boków desek warstwowych wyposażonych od strony ich części licowej w okładzinę drewnianą, a od spodniej strony w komorowe profile spoczywające na listwach prowa- dzących. Podłoga ta przeznaczona jest do użytkowania na niezabezpieczonych przed działaniem opadów atmosferycznych trasach lub balkonach.

Powszechnie znane są połączenia desek podłogowych polegające na stosowaniu zakładek lub połączeń wpustowych wykonanych w materiale łączonych desek. Łączenia te bazują na ciasnych lub wciskanych połączeniach, które uzyskuje się działając na łączone materiały zewnętrznymi siłami powodującymi dokładne dociśnięcie tych elementów do siebie, tak aby nie występowały pomiędzy nimi widoczne szczeliny. W celu uzyskania pewniejszego połączenia desek ze sobą wykorzystuje się dodatkowo różnego rodzaju spoiwa i kleje, którymi pokrywa się powierzchnie łączenia łączonych elementów.

Stosowane obecnie połączenia desek podłogowych nie nadają się do zastosowania ich na nie- osłoniętych od opadów atmosferycznych tarasach lub balkonach, ponieważ połączenia te stanowią nieprzepuszczalną dla wody barierę, powodującą powstawanie na ich powierzchni zastojów wody. Skutkiem takiego działania jest to, że zewnętrzna powierzchnia desek chłonie wodę, w wyniku czego następuje jej postępująca destrukcja powodująca nieodwracalne zniszczenie tej powierzchni.

Podłoga złożona z połączonych ze sobą wzdłuż dłuższych boków warstwowych elementów, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że stanowi ją cienkościenny komorowy profil wyposażony w górnej części w mocujące zatrzaski o kształcie odwróconej litery „L” stanowiące z komorowym profi- lem monolityczną całość, których górna część umieszczona jest wewnątrz rowka znajdującego się w bokach okładzinowego elementu, natomiast w wybraniu komorowego profilu umieszczone są profi- lowe prowadnice listew prowadzących, które w dolnej części mają wzdłużne wyjęcie oraz przelotowe otwory. Cienkościenny komorowy profil złożony jest z dwóch symetrycznych względem siebie części połączonych nierozłącznie płaską grodziową ścianą o przekroju prostokąta, przy czym wybrania w zewnętrznych ścianach mają w przekroju prostopadłym do osi wzdłużnej cienkościennego komoro- wego profilu kształt półkola. Wyjęcie w listwie prowadzącej ma w przekroju prostopadłym do jej osi wzdłużnej kształt prostokąta, natomiast przelotowe otwory mają w widoku z góry kształt prostokąta o zaokrąglonych narożnikach.

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest to, że w przypadku opadów atmosferycznych woda, dzięki spadkowi tarasu lub balkonu, kieruje się w stronę rowków utworzonych pomiędzy zewnętrznymi ściankami sąsiadujących ze sobą warstwowych desek i cienkościennych komorowych profili połączo- nych w jeden element, skąd trafia na górną powierzchnię prowadzących listew. Górna powierzchnia prowadzących listew zaopatrzona jest w szereg podłużnych przelotowych otworów, którymi woda kieruje się do wnętrza wyjęcia wykonanego w spodniej części prowadzących listew, skąd kierowana jest na zewnątrz tarasu lub balkonu, przez co nie zalega ona na powierzchni warstwowych elemen- tów, a tym samym nie ma w stosunku do nich działania destrukcyjnego. W związku z powyższym okładzinowe elementy mogą być wykonane z drewna litego lub drewna klejonego, co znacznie pod- nosi walory estetyczno-użytkowe tak wykonanej podłogi.

Udostępnij wpis na:

Popularne wpisy